1. การทำสัญญา : เมื่อยืนยันการเดินทางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเงื่อนไข หรือยืนยันทางโทรศัพท์ หรือมาจองตั๋วด้วยตนเองแล้ว การทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด ก็เกิดขึ้น ในสัญญาฉบับนี้จะระบุว่า เงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจจะถูกนำมาใช้ และใช้อย่างช้าที่สุดเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว ลูกค้ายืนยันว่าได้รับเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจฉบับนี้แล้ว และยอมรับในเนื้อหาของเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจนี้มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามเช่นเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจองตั๋วสำหรับการเดินทาง ผู้จองต้องรับรองว่าจะชำระค่าบริการต่างๆทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองด้วย หากผู้จัดทัวร์รายอื่นๆ เป็นผู้จัดการเดินทางหรือให้บริการเดี่ยวต่างๆ เราจะอยู่ในฐานะคนกลางและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้กับการจองบริการเดี่ยวต่างๆ เช่น การจองเที่ยวบิน เป็นต้น
 2.  เงื่อนไขของการชำระเงิน : ลูกค้าจะชำระเงินเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ตามข้อมูลยืนยันการจอง / ใบแจ้งหนี้ (1.ใบฝากเงินใบแรก) หนี้ที่ค้างจ่าย ตามข้อมูลใบแจ้งหนี้ / ข้อมูลยืนยันการจอง ในเมื่อไม่มีข้อสังเกตเป็นอย่างอื่น ให้ชำระหนี้ที่ค้างจ่ายอย่างช้าที่สุด 30 วัน ก่อนการเดินทาง (2.ใบฝากเงินใบที่สอง) เพื่อเป็นการประกันราคาตั๋ว เราขอแนะนำให้ท่านชำระเงินทันทีหลังจาก จองตั๋วแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้การออกตั๋วก่อนเวลาของเราเป็นจริง และป้องกันการที่ตั๋วอาจมีราคาสูงขึ้นหลังจากนั้น (ยกตัวอย่างเช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม) 
 3. การเปลี่ยนแปลงราคา : เรามีสิทธิโดยไม่มีข้อแม้ในการเปลี่ยนแปลงราคาการเดินทาง โปรแกรมการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงความตกลงเรื่องบริการเดี่ยวต่างๆตามสัญญาก่อนเริ่มต้นการเดินทาง เราใช้มาตรา 7-10 กฎหมายของสมาพันธรัฐสำหรับการเดินทางแบบแพคเกจทัวร์ (PauRG) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) ราคาการเดินทางอาจสูงขึ้นตามมา หากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสูงขึ้นในภายหลัง ค่าธรรมเนียมหรือภาษี (เช่นค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆในประเทศ ภาษีต่างๆ) อยู่ในอัตราใหม่หรือสูงขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน รวมทั้งการพิมพ์ราคาผิดซึ่งสามารถอธิบายได้ ราคาตั๋วเครื่องบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อแม้และมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่สำคัญและจำเป็น (หมายถึง ราคาการเดินทางได้สูงขึ้นเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์) หลังจากได้รับแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 5 วัน ว่าลูกค้าขอยกเลิกสัญญา โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตามมา หรือติดต่อเราให้เราแนะนำเพื่อเปลี่ยนการเดินทางใหม่แทนให้ หากลูกค้าไม่ติดต่อมาภายใน 5 วัน แสดงว่าลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงสัญญา ราคาใหม่ในบัญชีรายการที่ออกมาและในแผ่นพับโฆษณาที่ได้โฆษณาไปแล้ว (แต่ยังไม่ได้ตกลงราคากัน) จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
 4. การมีผลบังคับใช้ : โดยทั่วไป ตั๋วเครื่องบินของสายการบินใด จะใช้ได้กับการเดินทางเฉพาะสายการบินนั้นๆเท่านั้น การเดินทางในลักษณะต่อไปนี้ไม่สามารถทำได้ : หลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหันไปใช้บริการสายการบินอื่นแทน รวมถึงการเปลี่ยนเส้นทางการบิน หรือเพิ่มเติมด้วยการพักค้างระหว่างทาง
 5. ระยะเวลาที่ตั๋วมีอายุ : อายุของตั๋วเครื่องบินไม่ว่าจะสายการบินใด ตามกฎเกณฑ์เริ่มต้นนับจากวันเดือนปีที่จะเดินทาง แต่หากเกี่ยวข้องกับตั๋วเดินทางเปิด (ไม่ได้จองหรือระบุวันเดินทาง) ตั๋วจะเริ่มมีอายุตั้งแต่วันออกตั๋ว (ให้ดูวันที่ประทับตรา บนซ้าย) ระยะเวลาที่ตั๋วมีอายุ ให้สังเกตที่ใบแจ้งหนี้ / ใบยืนยันการเดินทาง
 6. การไม่ระบุ / การระบุวันเดือนปีในการเดินทาง : สำหรับสายการบินต่างๆ หลังจากการเดินทางได้เริ่มต้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมีค่าใช้จ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมีค่าธรรมเนียม หรือกำหนดวันจองที่แน่นอนตายตัว (เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไม่ได้) การจองแบบต่างๆนี้ ให้สังเกตที่ใบการยืนยันการจอง / ใบแจ้งหนี้ ส่วนการเดินทางโดยใช้ตั๋วที่ซื้อในราคากลุ่ม (charterflug) การจองเที่ยวบินจะตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้
 7. การยืนยันเที่ยวบินขากลับ : สำหรับสายการบินส่วนใหญ่ ไม่ได้บังคับหรือกำหนดว่าจะต้องยืนยันเที่ยวบินขากลับ อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำว่า แต่ละการจองของท่าน ให้ท่านยืนยันระหว่างการเดินทางกับสายการบินที่ท่านใช้บริการอยู่ อย่างช้าที่สุด 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางกลับหรือการเดินทางต่อไป ที่ตั๋วเครื่องบินแต่ละใบสามารถตรวจสอบเวลาการบินออกไป และบางทีอาจเขียนที่อยู่ที่ติดต่อได้เอาไว้ด้วย หากลูกค้าละเลยการยืนยันเที่ยวบินขากลับ อาจทำให้สูญเสียสิทธิในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจตกเป็นภาระแก่ลูกค้า
 8. ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมการจองตั๋ว : ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในขอบเขตของเงินประกันลูกค้า / การประกันการเดินทาง เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเอกสาร / เครื่องมือส่งข้อมูลข่าวสาร / ระบบการจองโดยคอมพิวเตอร์ (CRS) สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรายบุคคลและการจัดแพคเกจทัวร์ จะคิดภาษีในการบริการ 40 ฟรังก์สวิส ต่อคน สำหรับตั๋วนาทีสุดท้าย (การประมูล) จะคิดค่าธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส ต่อคน (สูงสุด 100 ฟรังก์สวิส ต่อชุดหรือต่อรายการ) ค่าธรรมเนียมการจองดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการจองเช่นกันซึ่งไม่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน ได้แก่ : การจองโรงแรมหรือที่พัก, การบริการรถเช่า, การตั้งแคมป์, รถโดยสาร, ตั๋วรถไฟ, โรงเรียนสอนภาษา, เรือข้ามฟาก, คอนเสิร์ต, โรงละคร, ตั๋วชมกีฬา คิดเป็นเงิน 80 ฟรังก์สวิส ต่อการจอง 1 รายการ รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามด้วย
 9. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของลูกค้าก่อนการเดินทาง :ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางก่อนออกเอกสารการเดินทางขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินและแต่ละผู้จัดทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หลังจากออกเอกสารการเดินทางแล้ว ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนการเดินทางคือการยกเลิกเที่ยวบิน เพราะต้องออกเอกสารต่างๆให้ใหม่ทั้งหมด กรณีนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายการยกเลิกในใบยืนยันการจอง / ใบแจ้งหนี้ ส่วนการเดินทางโดยใช้ตั๋วที่ซื้อในราคากลุ่ม (charterflug) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่สูงมาก
 10.  การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของลูกค้าหลังการเดินทาง : ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของสายการบินและผู้จัดทัวร์จะระบุไว้ในใบยืนยันการจอง / ใบแจ้งหนี้
  หากลูกค้าต้องการให้เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหลังออกเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการดังกล่าวเช่นกัน
 11.  ข้อกำหนดต่างๆในการยกเลิกการจอง : หากการเดินทางต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าไม่มีสิทธิรับเงินคืน การยกเลิกการจองก่อนออกเดินทางทำให้เรามีค่าใช้จ่ายและทางสายการบินก็เช่นกัน ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (การขนส่ง) หรือให้บริการด้านอื่นๆ ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองเช่นกัน ในกรณีนี้เมื่อมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายกับลูกค้าโดยตรงหรือผ่านทางเราก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองต้องชำระภายใน 8 วัน
  สำหรับการยกเลิกการจอง มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 100 ฟรังก์สวิส ต่อคน, สูงสุด 200 ฟรังก์สวิส ต่อหนึ่งคำสั่งงาน (order) รวมทั้งค่าโทรศัพท์และโทรสารด้วย 

  การเดินทางโดยใช้ตั๋วเครื่องบินที่ซื้อในราคาธรรมดา : ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองในเวลาเฉพาะ ให้สังเกตที่ใบแจ้งหนี้ / ใบยืนยันการจอง หากท่านไม่ปรากฏตัวที่สนามบิน อาจเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อยกเลิกการจอง จะไม่ได้รับค่าภาษีในการบริการคืน (40 ฟรังก์สวิส ต่อคน)

  เครื่องบินเหมาจ้างทั้งลำ (Charterfligh) : ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจอง จำแนกแยกแยะออกไปแล้วแต่การจองบริการแต่ละอย่างและแต่ละผู้จัดทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองในเวลาเฉพาะ ให้สังเกตที่ใบแจ้งหนี้ / ใบยีนยันการจอง คำแนะนำหรือหมายเหตุ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจอง) : 61 วันก่อนการเดินทาง 200 ฟรังก์สวิส, 60-31 วัน ก่อนการเดินทาง 15 เปอร์เซ็นต์ของราคาตั๋วเครื่องบินรวมกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ, 30-16 วัน ก่อนการเดินทาง 40 เปอร์เซ็นต์ของราคาตั๋วเครื่องบินรวมกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ, 15-0 วัน ก่อนการเดินทาง 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาตั๋วเครื่องบินรวมกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ วันนัดคือวันที่จดหมายยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึง
  ตั๋วนาทีสุดท้าย : สำหรับตั๋วนาทีสุดท้าย (การประมูล) การนำเสนอนี้ตามกฎเกณฑ์แล้วถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองสูง บางทีอาจถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เคยตกลงกัน

  การให้บริการต่างๆภายในประเทศ : การตั้งแคมป์ การบริการรถเช่า โรงแรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองจะจำแนกแยกแยะออกไปแล้วแต่การจองบริการและผู้จัดทัวร์ การจองที่เกิดขึ้นในเวลาเฉพาะนั้นและค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองให้สังเกตที่ใบแจ้งหนี้ / ใบยืนยันการจอง
  จำนวนผู้จองอย่างน้อยที่สุด : เราจะจัดการเดินทางแน่นอนหรือไม่ กำหนดว่าจะต้องมีจำนวนผู้จองอย่างน้อยที่สุดเท่าไร (ให้สังเกตที่ใบแจ้งหนี้ / ใบยืนยันการจอง) หากมีจำนวนผู้จองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ เราจะแจ้งปฏิเสธการเดินทางให้ท่านทราบอย่างช้าที่สุด 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หากลูกค้าไม่ได้รับการทดแทนการเดินทางตามการนำเสนอ ลูกค้าจะได้รับเงินที่ชำระราคาคืนทันที สิทธิอื่นๆนอกจากนี้ไม่รวมอยู่ด้วย

 12. การออกเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง : การออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารการเดินทางสำคัญอื่นๆ จะออกให้ผู้โดยสารอย่างช้าที่สุด 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หรือออกหลังจากชำระเงินทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นแต่สามารถทำได้คือ ชำระทาง SMS
 13. การชดเชยค่าตั๋วเครื่องบิน : หากตั๋วเครื่องบินนั้นใช้กับเส้นทางบางส่วนไปแล้วและมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ตามระเบียบแล้วจะไม่ได้รับเงินชดเชย สำหรับตั๋วสมบูรณ์ที่ไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุ ยังมีเวลาพอที่จะคืนเพื่อขอรับเงินชดเชย กรณีนี้สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ แต่จะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินเรื่อง บางทีอาจนานถึง 2-3 เดือน ในกรณีนี้ ทางสายการบินและ
  ผู้จัดทัวร์ (บริษัททัวร์) จะต้องหักเงินไปก่อนแล้ว ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการรับเงินชดเชยจึงสูงพอสมควร
 14. เมื่อเอกสารสำคัญในการเดินทางสูญหาย : เราขอแนะนำลูกค้าให้จดบันทึกหมายเลขตั๋วเครื่องบินอย่างละเอียดลออแม่นยำ และถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางเก็บแยกไว้คนละแห่งกับตั๋วเครื่องบิน หากมีการสูญหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิด
 15. การประกันต่างๆสำหรับการเดินทาง : เราขอร้องลูกค้าโปรดตรวจสอบว่าท่านได้ทำประกันการยกเลิกการเดินทาง, ประกันการเดินทางกลับ, ประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, หรือทำประกันอื่นๆแล้วหรือยัง เพียงพอหรือไม่ เราขอแนะนำลูกค้าโปรดทำประกันต่างๆดังต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน : ประกันค่าใช้จ่ายการยกเลิกการเดินทาง และทำประกันการขอความช่วยเหลือหากประสบภัย (SOS) และทำประกันการเดินทางกลับ เราพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการทำประกันต่างๆ
 16. หนังสือเดินทาง วีซ่าเข้าเมือง การฉีดวัคซีน : ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกติกาในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ภาษีศุลกากร เงินตราต่างประเทศ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งรับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่จำเป็นต่างๆด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าทั้งชายและหญิงชาวสวิสก็ต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเฉกเช่นเดียวกับลูกค้าชาติอื่นๆ (ไม่มีการเลือกปฏิบัติ) เราขอร้องลูกค้าให้สอบถามเรื่องต่างๆกับสถานทูตหรือสถานกงสุลเองโดยตรง แน่นอนหากลูกค้าประสงค์จะให้เรายื่นขอวีซ่าแทนท่าน เราก็จัดการให้ท่านได้ วีซ่าและการยื่นขอวีซ่านั้นมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน ทางเราก็จะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าสำหรับการบริการดังกล่าว
 17. การประกันคุณภาพ : เราถือว่าเราได้อธิบายอย่างแจ่มชัดแล้วเกี่ยวกับการให้บริการและการควบคุมคุณภาพหุ้นส่วน (หรือผู้รับงานต่อ) ของเรา หากลูกค้ามีเหตุที่จะตำหนิติเตียน เพราะการบริการมิได้ต้องตรงกับการยืนยัน / หรือไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ของเรา หรือเราต้องรับผิดเพราะการบริการที่สำคัญได้ขาดตกบกพร่องไป ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ : ลูกค้าควรแจ้งผู้รับงานต่อ (เช่น โรงแรม) รวมไปถึงตัวแทนของผู้จัดทัวร์ ณ สถานที่นั้นให้ทราบทันที และ / หรือ แจ้งให้เราทราบ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากกรณีนี้เป็นไปไม่ได้ ก็ขอให้มีการยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคส่วนที่กล่าวถึงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ หากระหว่างการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่สำคัญ เราจะทดแทนให้สูงสุดที่ความต่างระหว่างการตกลงทำหนังสือเดินทางกับบริการที่มีประสิทธิภาพ
 18. การรับผิด : ให้ใช้มาตรา 14 และ 15 กฎหมายทั่วไป (PauRG) สำหรับการรับผิดของบริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด เราไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ไม่ตรงหรืออ้อมค้อม (ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงที่ลดลง หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน) บริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด รับผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากคำสั่งงาน (order) ซึ่งเป็นภารกิจของเรา (เช่นการโรงแรม, การขนส่ง ฯลฯ) ซึ่งต้นเหตุความเสียหายเกิดจากเรา ในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการชดเชยค่าเสียหาย บริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด ไม่รับผิด ในกรณีดังต่อไปนี้ :
  • สิ่งของสูญหาย ซึ่งเป็นผลบังเกิดขึ้นจากการกระทำส่วนตัว เช่น สิ่งของมีค่าต่างๆ เงินสด เครื่องประดับ รูปถ่าย และกล้องถ่ายวีดีโอ ฯลฯ (ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับสำหรับการขโมยรถเช่าเช่นกัน)
  • เช็คและบัตรเครดิตสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือถูกบุคคลอื่นนำไปใช้ในทางที่ผิด และกรณีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
  • การไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ด้วยการเปลี่ยนแ ปลงโปรแกรมต่างๆ และส่งกลับคืน เช่น ตารางเวลาการเดินทางของรถไฟ รถโดยสาร เรือ หรือการขนส่งทางอากาศ ฯลฯ
  • การจัดงานในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การจองการทำกิจกรรมต่างๆ การจองการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมิได้จัดขึ้นโดยบริษัทของเรา
  • มีการใช้ความรุนแรงหรือเหตุการณ์ใช้กำลังปรากฏขึ้น ทั้งๆที่บริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด หรือผู้รับงานต่ได้พยายามป้องกันทุกวิถีทางด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังแล้ว ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น (ยกตัวอย่างเช่น การสไตรค์ประท้วงหยุดงาน เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ)
  • การที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างการเดินทาง (ยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ภาษีศุลกากร และเงินตราต่างประเทศ)
  การรับผิดก่อนการเดินทาง กระทำได้สูงสุด คือ การทดแทนหรือใช้คืนให้สำหรับการชำระราคาแล้วของการบริการนั้นๆ หลังจากนั้นจะจ่ายทดแทนเป็นสองเท่าของราคาและมีข้อจำกัดสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นๆ ข้อจำกัดของความเสียหายไม่เกี่ยวกับความเสียหายของบุคคล และมิใช่ความตั้งใจหรือความประมา
  ข้อตำหนิต่างๆ รวมทั้งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลูกค้านำมายืนยัน ณ สถานที่ที่เดินทางไปนั้น ต้องใช้เวลาอย่างช้าที่สุด 4 สัปดาห์หลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง ให้ส่งการยืนยันมาถึงเราเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นจะเสียสิทธิเรียกร้อง การเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายทุกๆประเภท มีอายุความ 1 ปี หลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง
 19. เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจในองค์การ (หรือสถาบัน) มีหน้าที่รับผิดชอบรับฟังการวิจารณ์และข้อคิดเห็นของประชาชนทั่วไป : หากมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นและเป็นคดีในศาล เราขอแนะนำลูกค้าของเราให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจด้านธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจจะเพียรพยายามแก้ปัญหาทุกๆประเภทระหว่างลูกค้ากับบริษัทของเราให้ตกลงกันได้อย่างยุติธรรมทั้งสองฝ่าย ที่อยู่ของเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ มีดังต่อไปนี้ : เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ตู้ไปรษณีย์ 4601 โอล์เทิน (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 
 20. ภาษาที่ใช้สำหรับเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจ : เงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมีการเบี่ยงเบนผิดแผกไปจากเดิมของภาษา ให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก
 21. กฎหมายที่นำมาใช้และศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี : ในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมายสวิสสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับ บริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด
  การฟ้องร้องต่อบริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด กระทำได้ที่เมืองโบลิเงน (Bolligen) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากเมืองโบลิเงนเป็นที่ตั้งของบริษัท และผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดี คือศาลชั้นต้นแห่งเมืองโบลิเงน